BELEID VAN DE GROEP PIERRE FABRE INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij danken u voor uw bezoek aan onze Website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is essentieel voor de Pierre Fabre Groep.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt, en hoe deze gegevens worden verwerkt.

 

1. WIE ZIJN WIJ?

Deze Website (hierna de " Website" genoemd) wordt beheerd door Pierre Fabre Médicament, Les Cauquillous, 81500 Lavaur (hierna " Pierre Fabre " of " Wij " genoemd), die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die op de Website over u kunnen worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden.
Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze Website bezoekt. Dit beleid kan steeds door Pierre Fabre worden bijgewerkt. De datum van de meest recente update zal op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om het beleid regelmatig te raadplegen.

 

2. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Naargelang de door u gebruikte diensten op onze Website en de door u gemaakte keuzes bij de configuratie van uw terminal (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers) worden de volgende persoonsgegevens met betrekking tot u (hierna " uw Persoonsgegevens " genoemd) door Pierre Fabre verzameld en verwerkt:

Gegevens die u vrijwillig op een formulier heeft ingevuld (nieuwsbriefregistratie, contact, deelname aan een promotieactie (wedstrijd, spel of enquête) zoals

voornaam en naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postadres en alle andere gegevens over u die u in verband met uw vraag verstrekt (waaronder mogelijk gezondheids- en welzijnsgegevens).

De gegevens gegenereerd door uw browser en automatisch verzameld door onze server dankzij " cookies en andere trackers ":

Specifieke gegevens over de bezochte websites: de domeinnaam; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; de geraadpleegde pagina's en video's, de advertenties waarop u heeft geklikt.

Gegevens die specifiek zijn voor u: uw IP-adres (locatie van uw toegangspunt op het netwerk; browsertype, besturingssysteem).

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde Persoonsgegevens niet om te proberen u te identificeren, noch om ze in verband te brengen met de hierboven beschreven Persoonsgegevens die u ons verstrekt. 

Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van derden (bijv. profielen van sociale netwerken indien u zich met uw profiel van een sociaal netwerk hebt aangemeld bij uw ledenaccount).

 

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en waarom wij ze moeten verwerken.

 

Doeleinden van de verwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door onze diensten 
Uw vragen per e-mail, contactformulier en chat beantwoorden
Ons rechtmatig belang
U informatie sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties)Uw uitdrukkelijke toestemming
Statistische analyses uitvoeren
U de winkel of het verkooppunt tonen dat zich het dichtst bij uw locatie bevindt
Om uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze Website te analyseren en om u producten of diensten aan te bieden die beter op uw interesses zijn afgestemd  
De bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van eventuele problemen in verband met het gebruik van onze productenOnze wettelijke verplichtingen

 

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, zijn met een asterisk gemarkeerd op de verschillende pagina's van de Website waar ze worden verzameld.

Als u ervoor kiest om deze verplichte velden niet in te vullen, zijn wij mogelijk niet in staat om uw verzoeken te verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten te leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter optioneel en stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren.

 

4. OPENBAARMAKING EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre Groep, en van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Pierre Fabre Groep delen voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen (die in opdracht van ons handelen) om ons te helpen u informatie, producten of diensten aan te bieden, onze onderneming te leiden en te beheren, of onze Website te beheren en te verbeteren. In een dergelijk geval kunnen deze derden toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben.
Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen aan andere bedrijven van de Pierre Fabre Groep of aan dienstverleners, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als wanneer zij binnen de EER zouden zijn gebleven, onder meer door het sluiten van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, zoals bijgewerkt of herzien, of andere overdrachtsmechanismen zoals, in voorkomend geval, adequaatheidsbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU goedgekeurde overeenkomsten.
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in verband met een feitelijke of potentiële verkoop van Pierre Fabre of activa die ons of onze gelieerde ondernemingen toebehoren, in welk geval de Persoonsgegevens die wij over onze Gebruikers bezitten deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.
Wij zullen ook reageren op verzoeken om informatie indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch of administratief proces tegen ons.

 

5. PROSPECTION PAR MOYEN ÉLECTRONIQUE

Waar toegestaan door de wet, en afhankelijk van uw toestemming waar vereist, kunnen wij met u communiceren via elektronische middelen om u kennis te laten maken met onze producten en diensten. Als u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de " link om uit te schrijven " in onze e-mails of sms STOP naar het opgegeven nummer, of neem rechtstreeks contact met ons op via «Contactez-nous» en wij zullen stoppen met u berichten te sturen.

 

6. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor zij zijn verzameld.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is om de relatie met u te beheren.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens echter voor marketingdoeleinden gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons als u geen klant bent en zolang wij via onze promotionele activiteiten contact met u houden als u wel klant bent, tenzij u bezwaar maakt wanneer u één van onze marketingberichten ontvangt.
IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.
Ten slotte zullen de verzamelde verbindingslogs met uw toestemming worden bewaard door middel van cookies en andere trackers die op onze Website worden gebruikt, voor een periode van maximaal dertien (13) maanden, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details, zie de sectie " Cookies " hierna.
Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder vermelde periode in archiveringsvorm moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien dit noodzakelijk is onder de toepasselijke verjaringswet, om onze rechten af te dwingen.

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor verjaringsdoeleinden, zorgen wij ervoor dat zij ofwel volledig worden vernietigd ofwel worden geanonimiseerd.

 

7. EXTERNE LINKS

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen zeggenschap heeft over deze websites kan Pierre Fabre ook niet aansprakelijk gesteld worden voor hun gegevensbeschermingspraktijken. Wij raden u dus aan om het gegevensbeschermingsbeleid van deze websites van derden te controleren. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Websites of in het kader van onze bedrijfsuitoefening worden verzameld.

 

8. UW RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Een kopie van uw Persoonsgegevens verkrijgen, informatie over de verwerking ervan en de rechtsgrondslag.
 • Onjuiste Persoonsgegevens laten corrigeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • Uw Persoonsgegevens laten wissen, mits de rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens u dat toestaat. Bovendien is dit recht in sommige gevallen pas van toepassing wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • De juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking onwettig is, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • Wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Verzoeken om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan een derde (of aan u) indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract dat met u is gesloten
 • Een kopie krijgen van de stappen die zijn ondernomen om uw Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie over te dragen.
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd) zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Algemene of specifieke instructies geven over hoe uw Persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden verwerkt en gebruikt.
 • Steeds bezwaar kunnen maken tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden. Om telefonisch contact te vermijden, kunt u zich gratis inschrijven op de volgende website http://www.bloctel.gouv.fr/
 • Naast bovenstaande rechten heeft u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het gerechtvaardigd belang van Pierre Fabre, met inbegrip van profilering (in tegenstelling tot de rechtvaardiging door uw toestemming, of om een contract met u uit te voeren).

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens, onde  "Contactez-nous"

Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen en behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien de wet ons dat toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen trachten binnen de toepasselijke termijn op uw verzoek te reageren.

 

9. COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een website kan worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om bepaalde automatisch verzamelde informatie te verkrijgen, zoals hierboven beschreven. U bent niet verplicht om een cookie te aanvaarden, en u kunt kiezen welke cookie u aanvaardt door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies niet worden aanvaard. U kunt natuurlijk bezwaar maken tegen hun aanwezigheid en ze weigeren of verwijderen. Daartoe kunt u ze van uw apparaat verwijderen door de helppagina van de door u gebruikte browser te raadplegen of u kunt de opslag van " cookies " voorkomen door deze functie in uw browser uit te schakelen.

 

10. SOORTEN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde worden verstrekt om extra functionaliteit aan onze Website te bieden en worden hieronder vermeld.

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 

11. COOKIES VERWIJDEREN

Indien u cookies weigert, zullen wij geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven besproken functionele cookies (waaronder met name een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt).
Wij wijzen u er echter op dat als u ervoor kiest om bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.

 

12. UPDATEN VAN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid steeds wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens te weerspiegelen.

 

13. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeftt over dit Privacybeleid of als u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via : dpofr@pierre-fabre.com

Laatst gewijzigd: 15 oktober 2021

Terug naar boven