WETTELIJKE BEPALINGEN VAN DE WEBSITE VAN HET MERK DEXERYL

 

Uitgever PIERRE FABRE MEDICAMENT
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 242.080.969 euro 
Met maatschappelijke zetel gevestigd te Les Cauquillous - 81500 Lavaur France
RCS Castres 326 118 502 
Intracommunautaire BTW: FR35 326.118.502 BE 0413.113.397
Email : contact.pfm@pierre-fabre.com

Handelend in naam en voor rekening van zijn departement « Pierre Fabre Medical Dermatology », gevestigd te Les Cauquillous - 81500 Lavaur – France

Publicatiedirecteur
De heer Jean-Jacques VOISARD, directeur van PIERRE FABRE MEDICAL DERMATOLOGY

Ontwikkelaar SMILE
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 814.314,88 euro

20 Rue des Jardins
92600 Asnières sur seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

Host 
PLATFORM.SH  Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510.747,00 euro 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Parijs 
RCS Parijs B 521 496 059
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
Email : contact.pfm@pierre-fabre.com

 

Credit 
Ontwerp, creatie: WIDE Ontwerp, redactionele inhoud, foto's/video's: PIERRE FABRE MEDICAMENT

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN HET MERK DEXERYL

 

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna " AGV " genoemd) hebben tot doel de gebruiks- en toegangsvoorwaarden voor de Website van het merk DEXERYL (hierna "DEXERYL" genoemd), een merk van PIERRE FABRE MEDICAMENT (hierna " PFM " genoemd) te bepalen. Door raadpleging van de Website aanvaardt de gebruiker (hierna de " Gebruiker " genoemd) deze voorwaarden.

Indien de Gebruikers deze niet aanvaarden, vraagt PFM hen om de Website te verlaten. 

De AGV zijn onderworpen aan het Franse recht en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik en de raadpleging van de Website is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

In het algemeen is het de Gebruiker verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrechten) of in strijd met deze AGV. 

Door de Website te raadplegen, aanvaardt de Gebruiker de AGV zoals voorgesteld op het ogenblik van de raadpleging. 

De AGV zijn afdwingbaar bij iedere Gebruiker die verbinding maakt met de Website

ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE 

De Website is alleen online toegankelijk op het volgende adres :

https://www.dexeryl.com/nl-nl en alleen voor in Nederland gedomicilieerde gebruikers.

De Website werd gecreëerd om u informatie te verschaffen over DEXERYL (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, enz.). De Website publiceert niet-contractuele informatie over DEXERY, met de constante bedoeling om al haar producten te beschrijven, maar zonder de wens om een directe aankoop van een product of dienst aan te bieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) (hierna de " Diensten " genoemd). 

Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u toestemming heeft gekregen van uw ouders of wettelijke voogden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan PFM om toegang te krijgen tot de Website en om de door PFM verstuurde mededelingen te ontvangen.

De Website wordt volledig gefinancierd door PFM. De Website vormt geen contractueel aanbod en bevat geen enkele vorm van reclame. 
 
Voor zover het updaten van de Website wordt uitgevoerd rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie, Diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het ogenblik van publicatie of dat ze gewoon verouderd zijn. Hoewel we er alles aan doen, kan PFM niet garanderen dat alle op de Website gepubliceerde informatie en Diensten volledig up-to-date zijn.
 
PFM staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie en Diensten op de Website. PFM zal de nodige correcties aanbrengen. De aangeboden informatie en Diensten kunnen zijn bijgewerkt tussen het tijdstip waarop de Gebruikers ze bekijken en het tijdstip waarop de Gebruikers er kennis van nemen. PFM garandeert op geen enkele wijze dat deze informatie of deze Diensten juist, volledig en up-to-date zijn.
 
Het gebruik van de Website gebeurt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten die door het gebruik van de Website worden verkregen.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is elke nieuwe functie die één of meer bestaande Dienst(en) verbetert of uitbreidt en elke nieuwe door PFM gelanceerde dienst onderworpen aan de AGV.
De Gebruikers stemmen ermee in dat de Dienst aan hen wordt verstrekt " zoals ze is ". De Gebruikers verbinden zich ertoe om de Website te gebruiken in overeenstemming met de in de AGV beschreven doeleinden, de doeleinden van de Website niet te veranderen en geen poging te wagen om de Gebruikers naar een andere dienst om te leiden.

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE WEBSITE 

3.1. Om toegang te krijgen tot de Website moet de Gebruiker over de nodige softwarevaardigheden beschikken om het internet te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de Website via een computer, tablet, mobiele telefoon (hierna de " Apparatuur " genoemd) moet de Gebruiker beschikken over een geschikte breedbandinternettoegang, een telefoonabonnement met internettoegang via een compatibele computer/tablet/mobiele telefoon, zoals: smartphone (IOS, Android), wap-verbinding, wifi en/of 3G- / 4G-verbinding. 

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van de overeenkomst met zijn internet-/gsm-operator van toepassing blijven bij het gebruik van de Website. De Gebruiker draagt als enige alle kosten die door de operator kunnen worden gevorderd in verband met de toegang tot de internetverbindingsdiensten, wifi, wap en/of 3G/4G, en het gebruik van de Website. 
Het is de Gebruiker verboden om bij het gebruik van de Website de goede werking van de Website, servers, netwerken te belemmeren of te verstoren en/of de Website te wijzigen, aan te passen, te hacken en/of een applicatie of website van derden te wijzigen zodat er verwarring ontstaat over het verband met de Website. 

De Gebruiker is zich bewust van de risico's en beperkingen van het internet en de telecommunicatienetwerken en verbindt zich er dan ook toe om: 
- zijn Apparatuur te beveiligen tegen elke vorm van virus, poging tot inbraak, ongeoorloofde toegang en/of ongeoorloofd gebruik door derden; 
- ervoor te zorgen dat de installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden van zijn Apparatuur, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website, worden nageleefd. 

3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS 
Bij het gebruik van de Website is het de Gebruikers verboden om: 
- de Website en de Diensten te gebruiken om aan politiek, propaganda of proselitisme te doen; 
- de Website af te leiden van het beoogde doel; 
- illegale activiteiten uit te voeren, waaronder inbreuk op de auteursrechten van teksten, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz; 
- te adverteren of andere Gebruikers te verleiden om een andere dienst, al dan niet van een concurrent, te gebruiken; 
- de werking van de Website op welke manier dan ook te ondermijnen; 
- de intellectuele eigendomsrechten te schenden; 
- de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden. 

Het is de Gebruikers bovendien verboden om: 
- inhoud, die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is, te uploaden, verzenden, e-mailen of anderszins te verspreiden; 
- inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving in het land waar de Website wordt geraadpleegd, met name met betrekking tot intellectuele eigendom, te raadplegen, plaatsen, downloaden of verzenden; 
- andere Gebruikers proberen te misleiden door zich uit te geven voor de naam of bedrijfsnaam van anderen en in het bijzonder door zich uit te geven voor een werknemer of lid van PFM, een moderator, een gids of een host; 
- inhoud te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verspreiden die computervirussen of andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken (lijst is niet volledig); 
- inhoud te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins overdragen die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als " de rechten ") dat aan anderen toebehoort; 
- de normale dialoogstroom te verstoren, het scrollen van het scherm te versnellen zodat Gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen en typen, of enige andere soortgelijke verstorende actie te ondernemen die het vermogen van de Gebruikers om in real time te communiceren, belemmert; 
- de Dienst, servers, netwerken verbonden met de Dienst te belemmeren of verstoren of weigeren te voldoen aan vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken verbonden met de Dienst; 
- één of meerdere andere Gebruiker(s) op eender welke manier lastig te vallen; 
- persoonsgegevens, identificatiegegevens, met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan. 

PFM of een door PFM aangewezen persoon of entiteit, heeft het recht om inhoud die in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving en/of anderszins verwerpelijk is, te verwijderen of te wissen.
De Gebruikers erkennen ook dat zij hun gezond verstand moeten gebruiken en alle risico's moeten dragen die verbonden zijn aan hun gebruik van de Dienst en de Website.

ARTIKEL 4 - INFORMATIE OP DE WEBSITE

4.1. Informatie over producten en diensten 

Behoudens andersluidende bepaling vormen de op de Website voorgestelde producten en diensten een algemene voorstelling van het merk DEXERYL. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend.

4.2. Gebruik van advies dat via de Website wordt verstrekt 

Op de Website wordt informatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers. Deze terbeschikkingstelling houdt geen overdracht in van eigendomsrechten die aan de informatie zijn verbonden. Aan de gebruikers krijgen enkel toestemming om deze informatie te raadplegen en te gebruiken op niet-exclusieve basis en voor hun privé-gebruik. In dit verband is het de Gebruikers verboden om de informatie, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren of te reproduceren, op welke wijze en met welk bestaand of toekomstig medium dan ook, en om de informatie te vertalen in een andere taal of de informatie aan te passen. 

PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen, en/of voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van gebrekkige of illegale informatie. Bovendien neemt PFM geen resultaatsverbintenis op zich, maar een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie en adviezen die aan de Gebruikers worden verstrekt.
Tenslotte geeft PFM geen enkele expliciete of impliciete garantie, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie of dit advies. Dit wordt slechts ter indicatie gegeven.
Voor nadere inlichtingen en/of twijfel kunt u schrijven naar het volgende adres: 
Per e-mail : contact.pfm@pierre-fabre.com Per post: Pierre Fabre Benelux, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht
 
ARTIKEL 5 - PUBLICATIE VAN GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN -MENINGEN ONLINE 

De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om, nadat zij zich hebben geïdentificeerd, gebruik te maken van de online evaluatie- en recensiedienst om evaluaties of recensies (hierna de " Evaluaties/Recensies " genoemd) te publiceren over de producten van DEXERYL. Werknemers van PFM of van één van haar dochterondernemingen zijn niet gerechtigd om Evaluatie/Recensie(s) op de Website in te dienen.

Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar Evaluatie/Recensie. PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover welke persoon dan ook voor de Evaluaties/Recensies die door een Gebruiker zijn achtergelaten.
5.1. Voorwaarden voor het indienen van Evaluatie/Recensie(s)

Door een Evaluatie of Recensie op de Website te plaatsen, verklaren en garanderen Gebruikers het volgende: 
- dat hun Evaluatie(s)/Recensie(s) in overeenstemming is/zijn met de AGV en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen naleeft/naleven; 
- dat zij de auteurs zijn van de Evaluatie(s)/Recensie(s), dat zij zich niet voordoen als een andere persoon, en dat zij geen vals e-mailadres gebruiken of misleiden wat betreft de oorsprong van hun Evaluatie(s)/Recensie(s); 
- dat hun Evaluatie(s)/Recensie(s) hun originele werk(en) is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
- dat alle gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is. 
 
De Gebruikers verklaren en garanderen verder dat zij geen inhoud zullen indienen:
- waarmee zij kunnen worden geïdentificeerd (Gebruikers mogen niet hun volledige naam gebruiken, maar alleen hun voornaam of een "pseudoniem"); 
- met informatie (inclusief prijzen) over concurrenten van DEXERYL of hun producten (met name andere fabrikanten en/of distributeurs en/of leveranciers);
- die geen verband houdt met de evaluatie van de producten van PFM die op de Website worden voorgesteld; 
- waarvoor zij enige vorm van vergoeding van een derde ontvangen; 
- die kan worden beschouwd als reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van stimulans; 
- met verwijzingen naar andere Websites, URL's, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers; 
- die een computervirus of een ander potentieel storend of schadelijk computerprogramma of -bestand, of instructies voor het maken van een dergelijk virus, programma of bestand bevat. 
- die lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of haat, vulgair, onfatsoenlijk, een inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins ongepast is; 
- die het verkrijgen of verstrekken van een diagnose of advies over medische, psychologische, juridische, financiële enz. problemen zou inhouden. 

5.2. Controle, publicatie en wijziging van Evaluaties en Recensies 

  • Controlekenmerken 
  • voor elke publicatie door PFM. 
  • binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na indiening door de Gebruiker. 
  • Weigering tot publicatie 

PFM behoudt zich het recht voor om publicatie van Evaluatie/Recensie(s) waarvan zij, naar eigen goeddunken, vinden dat deze in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in Artikel I, te weigeren. 

Bovendien behoudt PFM zich het recht voor om het volgende niet te publiceren: 
- dubbele inhoud; 
- recensies geschreven in een andere taal dan die van de Website; 
- alle onbegrijpelijke inhoud (inclusief inhoud met willekeurige tekens en woordenreeksen). 

- gepubliceerde evaluaties/recensies 

De Evaluaties/Recensies die na moderatie worden gepubliceerd, blijven gedurende drie (3) jaar zichtbaar op de Website. Na afloop van deze periode worden de Evaluaties/Recensies door PFM bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar. 

De Evaluaties/Recensies kunnen niet worden gewijzigd zodra ze door de gebruiker zijn ingediend. 

5.3. Intellectuele eigendom 

Voor elke Evaluatie/Recensie(s), die Gebruikers op de Website indienen, verlenen Gebruikers hierbij aan PFM een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde toestemming voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van de Evaluatie/Recensie(s) om ze te reproduceren, uit te voeren, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, op te nemen in andere werken, dergelijke Evaluatie/Recensie(s) (geheel of gedeeltelijk) te verdelen, en dergelijke inhoud anderszins te exploiteren en/of op te nemen in enig ander medium, media of technologie. 

Gebruikers erkennen hierbij dat PFM hun Evaluatie/Recensie(s) mogen vertalen en publiceren op haar huidige en toekomstige sociale netwerkpagina's (zonder dat deze lijst volledig is: FacebookInstagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke buitenlandse versie van haar Website, met inbegrip van de websites van haar partners/distributeurs. 

Gebruikers worden er hierbij op gewezen dat hun naam (of pseudoniem zoals hierboven aanbevolen) gebruikt kan worden in de publicatie van hun Evaluatie/Recensie(s). Gebruikers stemmen er hierbij mee in dat hun Evaluatie/Recensie(s) gebruikt mag/mogen worden in associatie met het merk DEXERYL en de bijbehorende logo's van het merk DEXERYL en dat onder de voorwaarden uiteengezet in deze paragraaf.

5.4. Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de producten van DEXERYL of het gebruik ervan, kunnen de Gebruikers contact opnemen met PFM op het volgende adres : contact.pfm@pierre-fabre.com 

PFM behoudt zich het recht voor om uw mening aan haar consumentendienst mede te delen indien zij dit wenselijk acht.

ARTIKEL 6 - GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 

6.1 AANSPRAKELIJKHEID 

Het gebruik van de Website gebeurt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan.
PFM garandeert de Gebruikers het ongestoord genot van de Website en garandeert met name dat de Website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en dat de Website origineel is. PFM garandeert dat de Website in overeenstemming is met de geldende Franse wettelijke bepalingen en met de industrienormen die gelden voor websites.
 
De Gebruikers verbinden zich ertoe geen virussen, bugs of bestanden van welke aard ook die de werking van de Website verstoren, vrijwillig of zelfs onvrijwillig, in te voeren. In dat geval zijn uitsluitend de Gebruikers volledig aansprakelijk.
Uit respect voor iedereen, kan PFM gerechtelijke stappen ondernemen tegen onbetamelijke Gebruikers.
De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie via internet slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien deze circuleert op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten, die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken. 

PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de verbinding met of het gebruik van de Website door een Gebruiker.
PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen, virussen of resultaten die kunnen worden verkregen door een verkeerd gebruik van de Diensten, informatie en de Website. PFM is enkel gebonden door een eenvoudige inspanningsverbintenis.
PFM, de bestuurders of werknemers van PFM kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- eender welke schade die voortvloeit uit de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van de Website; - schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het raadplegen van de Website of het gebruik van de daarop beschikbare Diensten; - directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, en in het bijzonder alle operationele, financiële of commerciële schade of verlies van de Website of van gegevens in een informatiesysteem, zelfs als PFM op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 
In geen geval kan PFM aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van informatie/Diensten of schade gerelateerd aan deze Dienst. Geen enkele informatie of Dienst, die door de Website wordt verstrekt, mag worden beschouwd als een garantie van welke aard dan ook.
Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen kan PFM niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, winstderving, klantenderving, gegevensverlies, verlies van immateriële activa die kunnen voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, en meer in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden.

6.2. WIJZIGING OF BEËINDIGING VAN DE WEBSITE

PFM streeft ernaar de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. PFM kan derhalve de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en verbetering. PFM is in geen geval verantwoordelijk voor al deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of een derde.
PFM behoudt zich het recht voor om de Website te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De schrapping of wijziging van de Website rechtvaardigt op geen enkele wijze voor de Gebruikers een bepaalde tegenprestatie, noch de toewijzing van schadevergoeding.

6.3. GARANTIES 

De Gebruikers erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk het volgende: 
- hun gebruik van de Website en de Diensten gebeurt op eigen risico. De Dienst wordt geleverd " zoals ze is " en is toegankelijk naargelang beschikbaarheid. PFM biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de kwaliteit en de compatibiliteit van de Dienst voor een specifiek gebruik, en de niet-inbreuk op de regels voor het gebruik van de Dienst door zijn Gebruikers (deze opsomming is niet limitatief). 

- PFM garandeert niet dat de Website en/of de Diensten aan hun verwachtingen voldoen; dat ze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn; dat de resultaten die door het gebruik van de Diensten kunnen worden verkregen, nauwkeurig en betrouwbaar zijn; dat de kwaliteit van de Diensten, informatie of ander materiaal dat door hen via de Dienst wordt verkregen, aan hun verwachtingen voldoet; dat eventuele gebreken in de gebruikte software worden gecorrigeerd. 

- Al het materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van de Dienst, gebeurt op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal. 

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij hierin anders is bepaald, zijn alle op de Website vermelde elementen (waaronder met name teksten, gegevens, databases, grafische elementen, logo's, merken, namen, animaties, afbeeldingen, video's, geluiden, software en alle andere elementen) (hierna de " Elementen " genoemd) de exclusieve eigendom van PFM en/of derden die haar een licentie hebben verleend, en zijn deze onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, meer in het algemeen, inzake intellectuele eigendom. 

Deze Elementen worden beschermd door auteursrechten, copyrights, handelsmerken, octrooien, databankrechten, handelsgeheimen en/of alle andere intellectuele eigendomsrechten. 
Alle rechten van reproductie, weergave en openbare mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere voorstellingen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website op eender welke elektronische drager is strikt verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke. 

De merken en logo's die op de Website worden gebruikt, zijn gedeponeerd en de reproductie ervan zou een inbreuk vormen. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Overeenkomstig artikel L.122-4 van het Wetboek inzake intellectuele eigendom is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, die niet uitdrukkelijk is toegestaan, onwettig en een inbreuk die wordt bestraft volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek inzake intellectuele eigendom. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website te verkopen, kopiëren, verhuren, verhandelen, over te dragen, toe te wijzen of anderszins in sublicentie te geven, te wijzigen, aan te passen, geheel of gedeeltelijk samen te voegen in andere software, te vertalen, te decompileren, te disassembleren of software of afgeleide functies van de Website te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicatieverantwoordelijke.

PFM verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke toestemming, die beperkt is tot privégebruik, voor de toegang tot, het gebruik van en de weergave van de Website en de Elementen ervan. Dit recht wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik, en onder voorbehoud van het behoud van alle vermeldingen inzake reproductie en intellectuele eigendomsrechten. In dit verband is het de Gebruiker verboden om de Elementen geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, op welke wijze en met welk bestaand of toekomstig medium dan ook, de Elementen te vertalen in een andere taal, en de Elementen aan te passen. 

Elk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek inzake Intellectuele Eigendom. 

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS 

Kan PFM, met het oog op promotie- en/of getrouwheidsacties, persoonsgegevens betreffende de gebruiker verzamelen, uitsluitend met het oog op het organiseren van die acties. Deze persoonsgegevens worden automatisch verwerkt en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Voor meer informatie over het BELEID BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS op de Website, nodigt PFM de Gebruikers uit om de volgende verklaringen te raadplegen:

https://www.dexeryl.com/nl-nl/privacybeleid

ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat PFM links kan aanbieden naar websites en/of toepassingen die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze websites en/of toepassingen staan los van de Website.
PFM bewerkt of controleert de bronnen en de inhoud van deze websites of links naar andere websites en/of toepassingen niet.
De links naar deze websites en/of toepassingen houden op geen enkele wijze een goedkeuring, validatie of bekrachtiging in door PFM van de inhoud van deze websites en/of toepassingen en, a fortiori, van het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Bijgevolg kan PFM niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten, reclame, cookies of andere elementen van deze websites, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die op deze websites en/of toepassingen beschikbaar zijn

Het creëren van hyperlinks op de Website mag alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van PFM. Alle verzoeken om machtiging moeten worden gericht aan het volgende contactadres

contact.pfm@pierre-fabre.com

ARTIKEL 10 - COOKIEBELEID 

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Website nodigt PFM de Gebruikers uit om de tabel met Cookies te raadplegen die te vinden is op het volgende adres : https://www.dexeryl.com/nl-nl/privacybeleid

 ARTIKEL 11 - AFSTAND EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 

Indien een bepaling van de AGV nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de naleving van de overige bepalingen van de AGV. 
Het feit dat één van de Partijen geen gebruik maakt van een bepaling van de AGV betekent niet dat ze afstand doen van het recht om op een later tijdstip wel van die bepaling gebruik te maken. 

ARTIKEL 12 - DIVERSE BEPALINGEN

Indien een bepaling van de AGV niet langer geldig is of indien er een hiaat is in de AGV, zal de betrokken bepaling worden vervangen door de bepaling die deze juridisch gezien het dichtst benadert. 
De gebruikers verklaren en erkennen dat zij de AGV hebben gelezen en dat het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle AGV inhoudt. 
Voor elke vraag betreffende de AGV of voor vragen of opmerkingen over de Website of het Gebruikersaccount, kunnen de Gebruikers schrijven naar het volgende adres  : contact.pfm@pierre-fabre.com

ARTIKEL 13 - WIJZIGING VAN DE AGV 

De AGV kunnen steeds door PFM gewijzigd worden. De Gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen in kennis worden gesteld. Elk gebruik van de Website na kennisgeving van een wijziging houdt aanvaarding van de AGV in. De toepasselijke AGV zijn dan die welke op de Website van toepassing zijn op de datum van het gebruik ervan door een Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen van de AGV, verbindt hij zich ertoe de Website niet meer te bezoeken.
In geval van vertaling van de AGV is alleen de Franse versie geldig en van toepassing. 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De AGV zijn onderworpen aan het Franse recht. 
Elk geschil in verband met de AGV wordt, voorafgaand aan een gerechtelijke of arbitrale actie, onderworpen aan bemiddeling. Indien de bemiddeling mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbank. 

 

Terug naar boven