INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ DEXERYL 

 

Redaktor  
PIERRE FABRE MEDICAMENT  uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 242 080 969 euro 
Siedziba główna: Les Cauquillous - 81500 Lavaur FRANCJA, 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Castres B 326 118 502 
Nr VAT UE: FR35 326 118 502
E-mail: contact.pfm@pierre-fabre.com

Działająca w imieniu “Pierre Fabre Medical Dermatology” z siedzibą  - Les Cauquillous - 81500 Lavaur – Francja  

Dyrektor serwisu Pan Jean-Jacques VOISARD, Director of PIERRE FABRE MEDICAL DERMATOLOGY 

Deweloper
SMILE  uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 814 314,88 euro 
20 Rue des Jardins
92600 Asnières-sur-Seine 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Nanterre 378 615 363 

Host 
PLATFORM.SH  uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 510 747 000 euro 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paryż, Francja 
RCS (numer w rejestrze handlowym) Paryż B 521 496 059
Nr telefonu: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Kredyt 
Projektowanie, tworzenie: WIDE Koncepcja, redakcja, zdjęcia/filmy: PIERRE FABRE MEDICAMENT

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DEXERYL

 

ARTYKUŁ 1 - CEL WARUNKÓW OGÓLNYCH
Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej „regulaminem”) jest określenie warunków użytkowania i dostępu do strony internetowej marki DEXERYL (zwanej dalej „DEXERYL”) i znaku towarowego należącego do PIERRE FABRE MEDICAMENT (zwanej dalej „PFM”) – użytkownicy (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują je podczas odwiedzin tej strony.

 

Jeżeli Użytkownicy nie chcą zaakceptować tych warunków, PFM prosi ich o opuszczenie strony internetowej. 

Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i może zostać zmieniony w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Strona internetowa może być wykorzystywana i przeglądana wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. 

Ogólnie mówiąc, Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać całości lub części strony internetowej do celów niezgodnych z prawem (prawem autorskim) lub zabronionych w ramach niniejszych OWU. 

Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu korzystania ze strony.  

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Użytkownika odwiedzającego stronę internetową. 
 
ARTYKUŁ 2 – OPIS STRONY INTERNETOWEJ
Strona internetowa jest dostępna wyłącznie w trybie online pod następującym adresem:

https://www.dexeryl.com/pl-pl; przeznaczona jest dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce.

Strona internetowa ma na celu dostarczenie Użytkownikowi informacji dotyczących DEXERYL (informacje o produktach, konkursy, newsletter itp) . W szczególności strona internetowa oferuje informacje na temat marki PFM, zapewnia staranny opis wszystkich produktów, jednak nie namawia do bezpośredniego zakupu produktu lub usługi (zwanych dalej „usługami”) – chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 

Jeśli Użytkownik nie ukończył szesnastu (16) lat, przed przekazaniem PFM swoich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do strony internetowej i otrzymywania wiadomości wysyłanych przez PFM musi oświadczyć, że otrzymał zgodę rodziców lub przedstawicieli prawnych.

Strona internetowa jest w całości finansowana przez PFM. Strona internetowa nie stanowi oferty umownej i nie jest przeznaczona do zamieszczania reklam w jakiejkolwiek formie. 
 
W miarę aktualizowania strony internetowej, przy uwzględnieniu wszystkich działań, może się zdarzyć, że pewne nowe informacje, usługi lub ogłoszenia nie będą obowiązywać w momencie ich rozpowszechniania lub będą po prostu nieaktualne. Pomimo wszelkich starań PFM nie może zagwarantować, że informacje i usługi dostępne na stronie internetowej są w pełni aktualne.
 
PFM nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji lub usług oferowanych na stronie internetowej. PFM dokona odpowiednich poprawek. Ponadto, informacje i usługi mogą zostać zaktualizowane między chwilą, w której Użytkownik przeglądał je, a chwilą, w której zapoznał się z nimi. PFM nie gwarantuje w żaden sposób, że te informacje i usługi są dokładne, kompletne i aktualne.
 
Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej. PFM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania ze strony internetowej.
 
O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, każda nowa funkcja, która ulepsza lub rozszerza jedną lub większą liczbę istniejących usług lub każda nowa usługa wprowadzona przez PFM będzie podlegać postanowieniom OWU.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa jest im udostępniana „taka jaka jest”. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z celami opisanymi w OWU, do niewykorzystywania tej strony w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób przekierowania Użytkowników do innej usługi.
 

ARTYKUŁ 3 – WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ 
3,1. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej, Użytkownik musi dysponować sprzętem i oprogramowaniem wymaganym do korzystania z Internetu. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym (zwanych dalej „urządzeniem”), Użytkownik musi mieć dostęp do szybkiego Internetu, abonament na internet szerokopasmowy lub abonament na transmisję danych umożliwiający dostęp do Internetu z komputera / tabletu / kompatybilnego telefonu komórkowego, takiego jak: smartfon (iOS, Android), połączenie WAP, Wi-Fi lub sieć 3G/4G. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania ze strony internetowej nadal będą obowiązywać warunki umowy z jego operatorem internetowym/komórkowym. Użytkownik sam ponosi wszelkie koszty, które mogą być wymagane przez operatora w związku z dostępem do usług połączenia internetowego, Wi-Fi, WAP lub sieci 3G/4G, umożliwiających korzystanie ze strony internetowej. 
Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania tej strony, serwerów, sieci ani modyfikować tej strony, dostosowywać jej, włamywać się do niej lub modyfikować aplikacji lub strony internetowej osób trzecich w celu sprawienia wrażenia, że jest ona powiązania z niniejszą stroną internetową. 

Użytkownik jest świadomy ograniczeń i limitów sieci internetowych i telekomunikacyjnych i dlatego zobowiązuje się: 
• chronić swoje urządzenie przed wszelkimi rodzajami wirusów, próbami włamania, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie; 
• zapewnić warunki instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. 

3. 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
Korzystając ze strony internetowej, Użytkownicy potwierdzają, że nie będą: 
• wykorzystywać tej strony i usług do uprawiania polityki, propagandy lub prozelityzmu; 
• używać tej strony w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; 
• prowadzić działalność niezgodną z prawem, w szczególności naruszać prawa autorskie do zdjęć, obrazów, tekstów, filmów itp.; 
• reklamować lub zachęcać innych Użytkowników do korzystania z jakichkolwiek usług, niezależnie od tego, czy są one konkurencyjne, czy nie; 
• w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowania tej strony; 
• naruszać praw własności intelektualnej; 
• naruszać obowiązującego prawa i przepisów. 

Użytkownikom zabrania się: 
• pobierania, wysyłania, przesyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób treści nielegalnych, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, będących formą molestowania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, zagrażających prywatności innych osób, nienawistnych, rasistowskich lub w inny sposób niewłaściwych; 
• konsultowania, wyświetlania, pobierania, przekazywania jakichkolwiek treści, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju, w którym przeglądana jest ta strona, a w szczególności z prawem własności intelektualnej; 
• prób wprowadzania w błąd innych Użytkowników poprzez korzystanie z nazwisk lub nazw korporacyjnych innych osób, a w szczególności poprzez podawanie się za pracownika lub podmiot powiązany z PFM, moderatora, przewodnika lub gospodarza; 
• pobierania, wyświetlania, przesyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub narzędzi telekomunikacyjnych (lista ta nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca); 
• pobierania, wyświetlania, przesyłania pocztą elektroniczną lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice produkcyjne, prawa własności intelektualnej lub inne prawa autorskie (zwane dalej łącznie „prawami”) osób trzecich; 
• zakłócania normalnego przebiegu dialogu, przyspieszania tempa przewijania ekranu tak, że Użytkownicy nie są w stanie śledzić i wpisywać swojego dialogu lub podejmowania jakichkolwiek działań o podobnym, zakłócającym charakterze, utrudniających Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym; 
• zakłócania przebiegu usługi i pracy serwerów lub sieci powiązanych z tą usługą albo ingerowania w te procesy, lub też odmawiania przestrzegania wymaganych warunków, procedur, ogólnych zasad lub przepisów regulacyjnych mających zastosowanie do sieci powiązanych z usługą; 
• nękania w jakikolwiek sposób innych Użytkowników; 
• gromadzenia i przechowywania danych osobowych oraz danych identyfikacyjnych innych użytkowników. 

PFM, lub jakakolwiek osoba lub jednostka wyznaczona przez PFM, będzie uprawniona do usunięcia wszelkich treści, które naruszają postanowienia niniejszych warunków lub obowiązujący regulamin albo treści, które są naganne w jakikolwiek inny sposób.
Użytkownicy potwierdzają również, że będą kierować się zdrowym rozsądkiem i ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z usługi lub strony internetowej.

ARTYKUŁ 4 – INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ 
4,1. Informacje o produktach i usługach 

O ile nie określono inaczej, produkty i usługi przedstawione na stronie internetowej stanowią ogólną prezentację marki DEXERYL. Informacje te podano wyłącznie w celach zapoznawczych i nieumownych.

4,2. Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronie internetowej 

Informacje są udostępniane użytkownikom strony internetowej. Postanowienie to nie ma wpływu na przeniesienie jakichkolwiek praw własności związanych z tymi informacjami. Użytkownicy są uprawnieni wyłącznie do wykorzystywania tych informacji, na zasadzie niewyłączności i do użytku prywatnego. W związku z tym Użytkownikom nie wolno kopiować ani powielać całości lub części informacji, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub opracowanym w przyszłości nośniku, tłumaczyć informacji na inne języki oraz dostosowywać informacji. 

PFM nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie, lub jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu do błędnych lub zablokowanych informacji. Ponadto zobowiązanie PFM dotyczy środków, a nie rezultatu w odniesieniu do informacji, które zostaną udzielone Użytkownikom.
PFM nie udziela również żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. Służą one wyłącznie celom informacyjnym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia wątpliwości można wysłać zapytanie na następujący adres: 
Drogą elektroniczną: contact.pfm@pierre-fabre.com Drogą pocztową: Pierre Fabre Group Ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa  
 
ARTYKUŁ 5 – PUBLIKACJA INTERNETOWYCH OPINII I OCEN UŻYTKOWNIKÓW

Strona internetowa umożliwia Użytkownikom identyfikację i korzystanie z serwisu internetowych opinii i ocen dotyczących produktów DEXERYL (zwanych dalej „ocenami/opiniami”) w celu publikowania ich. Pracownikom firmy PFM lub jednej z jej spółek zależnych zabrania się zamieszczania ocen/opinii na stronie internetowej.

Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją ocenę/opinię. PFM nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby w związku z ocenami/opiniami pozostawionymi przez Użytkownika.
5.1. Warunki przesyłania ocen/opinii

Zamieszczając ocenę lub opinię na stronie internetowej, Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że: 
• ich oceny/opinie są zgodne z regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami; 
• są autorami ocen/opinii, nie podszywają się pod inne osoby, nie używają fałszywego adresu e-mail ani nie wprowadzają w błąd co do pochodzenia tych ocen/opinii; 
• ich oceny/opinie są ich dziełem i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich; 
• wszystkie opublikowane treści są dokładne i precyzyjne. 
 
Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że nie będą przesyłać żadnych treści:
• umożliwiających ich identyfikację (Użytkownicy nie używają pełnego imienia i nazwiska, lecz tylko imię lub „pseudonim”); 
• zawierających informacje (w tym ceny) o konkurentach DEXERYL lub ich produktach (w tym o innych producentach lub dystrybutorach albo dostawcach); 
• niezwiązanych z oceną produktów PFM prezentowanych na stronie internetowej; 
• za które otrzymują wynagrodzenie od osób trzecich w jakiejkolwiek formie; 
• które mogą zostać uznane za reklamę, materiał promocyjny lub inną formę reklamy; 
• zawierających informacje odsyłające do innych stron internetowych, adresy URL, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów; 
• zawierających wirusa komputerowego lub inny potencjalnie zakłócający lub szkodliwy program bądź plik komputerowy, lub też instrukcje dotyczące sposobu tworzenia takiego wirusa, programu lub pliku; 
• które są oszczercze, obraźliwe, szkodliwe, złośliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, zawierają groźby, nawołują do przemocy lub nienawiści, naruszają prywatność lub prawa do wizerunku lub są w jakikolwiek sposób niestosowne; 
• które służą pozyskiwaniu lub przekazywaniu diagnoz albo porad dotyczących problemów medycznych, psychologicznych, prawnych, finansowych itp. 
 
5,2. Kontrola, publikacja i modyfikacja ocen i opinii 

  • Charakterystyka kontroli 
  • przed jakąkolwiek publikacją PFM. 
  • w terminie dwóch (2) miesięcy od daty przesłania przez Użytkownika. 
  • Odmowa publikacji

PFM zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ocen/opinii ocenionych, według własnego uznania, za naruszające warunki określone w Artykule I. 

 
Ponadto PFM zastrzega sobie prawo do niepublikowania: 
• powtórzonych treści; 
• recenzji napisanych w języku innym niż język strony internetowej; 
• wszelkich treści, które są niezrozumiałe (w szczególności treści zawierających przypadkowe znaki i łańcuchy słów). 
 
Opublikowane oceny/opinie 
Oceny/opinie opublikowane po moderacji będą widoczne na stronie internetowej przez okres trzech (3) lat. Po upływie tego okresu oceny/opinie są przechowywane przez PFM przez okres trzech (3) lat. 
Oceny/opinie przesłane przez Użytkownika nie będą zmieniane. 
 
5.3. Własność intelektualna

W przypadku każdej oceny/opinii zamieszczanej na stronie internetowej Użytkownicy udzielają PFM i jej podmiotom stowarzyszonym  bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na całym świecie, na okres trzech (3) lat od publikacji tej oceny/opinii, na powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych dzieł, rozpowszechnianie oceny/opinii (w całości lub w części) oraz na inne sposoby wykorzystywania tych treści lub umieszczania ich na jakimkolwiek innym medium, nośniku lub rozwiązaniu technologicznym. 
Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że PFM, jak również jej podmioty stowarzyszone , mogą tłumaczyć i publikować ich oceny/opinie na swoich obecnych i przyszłych stronach w mediach społecznościowych (przy czym lista ta nie jest wyczerpująca): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itp.), oraz na wszelkich zagranicznych wersjach tej strony internetowej, w tym na stronach partnerów/dystrybutorów. 
Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że taka publikacja może zawierać ich imię i nazwisko (lub pseudonimy zgodnie z powyższymi zaleceniami) użyte do opublikowania oceny/opinii. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich opinii/oceny w powiązaniu z marką DEXERYL i związanymi z nią logotypami marki DEXERYL oraz na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 
 
5,4. Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących produktów DEXERYL lub ich stosowania Użytkownicy mogą skontaktować się z PFM pod następującym adresem: contact.pfm@pierre-fabre.com

PFM zastrzega sobie prawo do przekazania opinii użytkownika do działu obsługi klienta, jeśli uzna to za stosowne.


ARTYKUŁ 6 – GWARANCJE I OBOWIĄZKI 
6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
PFM gwarantuje Użytkownikom spokojne korzystanie ze strony internetowej, a w szczególności zapewnia, że strona ta nie narusza żadnych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim oraz że zawiera oryginalne treści. PFM gwarantuje, że strona jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz z obowiązującymi normami branżowymi dla stron internetowych.
 
Użytkownicy nie będą dobrowolnie (a nawet nieumyślnie) wprowadzać wirusów, błędów lub jakichkolwiek plików zakłócających funkcjonowanie strony internetowej, w przeciwnym razie poniosą za to wyłączną odpowiedzialność.
W duchu szacunku dla wszystkich osób PFM może podjąć kroki prawne przeciwko nieuczciwym Użytkownikom.
Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest w pełni świadomy właściwości i ograniczeń Internetu, a w szczególności tego, że transmisja danych i informacji w Internecie jest względnie niezawodna pod względem technicznym, ponieważ krążą one w niejednorodnych sieciach o różnych właściwościach i możliwościach technicznych, co wiąże się z zakłóceniem dostępu lub uniemożliwieniem go w pewnych okresach. 

PFM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku połączenia się ze stroną internetową lub korzystania z niej.
PFM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, wirusy lub wyniki, które mogą wystąpić na skutek niewłaściwego korzystania z usług, informacji i strony internetowej. Spółka PFM jest związana jedynie standardowym zobowiązaniem w zakresie środków.
PFM, kierownicy i pracownicy PFM, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi, nie ponoszą odpowiedzialności za:
– wszelkie szkody wynikające z połączenia się ze stroną internetową, dostępu do niej lub korzystania z niej; – szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze strony internetowej lub z dostępnych na niej usług; – bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej, a w szczególności za wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, utratę serwisu lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli spółka PFM jest świadoma możliwości wystąpienia takich szkód.
 
W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi PFM nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji/usług lub szkody związane z tą usługą. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej lub świadczone na niej usługi nie mogą być interpretowane jako jakiekolwiek gwarancje.
, Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawodawczych i wykonawczych PFM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności m.in. za utratę zysków, klientów, danych, własności niematerialnej, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, a ogólniej – za wszelkie zdarzenia związane z tą stroną lub jakąkolwiek witryną podmiotów trzecich.

6,2. AKTUALIZACJE LUB PRZESTOJE STRONY INTERNETOWEJ

Spółka PFM stara się zapewnić dostęp do strony internetowej przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale nie jest do tego zobowiązana. PFM może zatem przerwać dostęp, zwłaszcza z powodu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. PFM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej oraz za konsekwencje, które mogą z tego wyniknąć dla Użytkownika lub podmiotów trzecich.
PFM zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia strony internetowej bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usunięcie lub modyfikacja strony internetowej nie może w żaden sposób uzasadniać przyznania Użytkownikom określonej rekompensaty, ani też przydziału odszkodowania czy odsetek.

6.3. GWARANCJE

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyraźnie akceptują, że: 
• korzystanie ze strony internetowej i usługi odbywa się na ich własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie usługi „takiej jaka jest” i jest dostępna w zależności od poziomu dostępności; PFM nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji dotyczącej jakości usługi i jej zgodności z określonym sposobem użytkowania oraz nienaruszania zasad korzystania przez Użytkowników z tej usługi (lista ta nie jest wyczerpująca). 

• PFM nie gwarantuje, że strona internetowa lub usługi spełnią oczekiwania Użytkowników; że będą one nieprzerwane, celowe, bezpieczne lub pozbawione błędów; że wyniki, które można uzyskać korzystając z usług będą dokładne i wiarygodne; że jakość wszystkich usług, informacji lub innych materiałów uzyskanych przez nich w trakcie świadczenia usługi spełni ich oczekiwania; że ewentualne wady zastosowanego oprogramowania zostaną usunięte. 

• Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób podczas korzystania z usługi pobierane są na własne ryzyko. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub utratę danych wynikające z pobrania tych materiałów. 

ARTYKUŁ 7 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

O ile w niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej, wszystkie elementy pojawiające się na stronie internetowej (w szczególności m.in. tekst, dane, bazy danych, grafika, logotypy, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięki, oprogramowanie i inne, zwane dalej „elementami”) stanowią wyłączną własność PFM lub podmiotów trzecich, które udzieliły im licencji, i podlegają francuskiemu oraz międzynarodowemu prawu autorskiemu, a szerzej – prawu własności intelektualnej. 

Elementy te są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, prawami do baz danych, tajemnicami handlowymi lub wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. 
Wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego udostępniania m.in. przedstawień wizualnych, fotograficznych, ikonograficznych i innych są zastrzeżone. Powielanie całości lub części strony internetowej na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wyraźnej zgody dyrektora wydawniczego jest surowo zabronione. 

Marki i logotypy używane na stronie internetowej są zarejestrowane, a ich powielanie stanowi naruszenie prawa. Wszelkie prawa do wykorzystania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L.122-4 kodeksu własności intelektualnej, jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie bez wyraźnego zezwolenia, w całości lub w części, i w jakikolwiek sposób, jest nielegalne i stanowi naruszenie podlegające karze zgodnie z artykułem L. 335-2 i następnymi tego kodeksu. 

Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, kopiować, wynajmować, wprowadzać na rynek, przekazywać, cedować ani w żaden inny sposób podnajmować, modyfikować, adaptować strony internetowej, łączyć jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać ani tworzyć jakiegokolwiek oprogramowania lub funkcji pochodzących z tej strony bez wyraźnej pisemnej zgody dyrektora wydawniczego.

PFM udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji ograniczonej do użytku prywatnego, na dostęp do strony internetowej i jej elementów, korzystanie z nich i przeglądanie ich. Prawo to jest przyznawane wyłącznie na użytek osobisty, prywatny i niekomercyjny i podlega wszystkim uwagom dotyczącym powielania i związanym z tym prawom własności intelektualnej. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno kopiować ani powielać całości lub części elementów w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub opracowanym w przyszłości nośniku, tłumaczyć treści elementów na inne języki oraz dostosowywać ich. 

Jakiekolwiek inne wykorzystanie elementów jest surowo zabronione i stanowi naruszenie przepisów Kodeksu własności intelektualnej. 

ARTYKUŁ 8 – DANE OSOBOWE

Aby uzyskać więcej informacji na temat POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH na stronie internetowej, PFM zachęca Użytkowników do zapoznania się z następującymi informacjami: https://www.dexeryl.com/pl-pl/polityka-prywatnosci


ARTYKUŁ 9 – HIPERŁĄCZA

Użytkownik powinien wiedzieć, że PFM może zamieszczać linki do stron internetowych lub aplikacji należących lub nienależących do grupy Pierre Fabre. Te strony internetowe lub aplikacje są niezależne od tej strony internetowej.
PFM nie redaguje ani nie kontroluje źródeł i treści tych stron internetowych ani zamieszczanych tam linków do innych stron internetowych lub aplikacji.
Obecność linków do stron internetowych lub aplikacji nie oznacza w żaden sposób, że PFM aprobuje, zatwierdza lub wspiera zawartość tych stron internetowych lub aplikacji, ani tym bardziej myśli o ewentualnym wykorzystaniu ich.
W związku z tym PFM nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych stron internetowych, jak również za wszelkie szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z korzystaniem z tych informacji, usług lub danych dostępnych na tych stronach internetowych lub w tych aplikacjach.

Hiperłącza można tworzyć wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody PFM. Wszystkie wnioski o autoryzację należy przesyłać na poniższy adres: contact.pfm@pierre-fabre.com

ARTYKUŁ 10 – POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE 
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie na stronie internetowej, PFM zachęca Użytkowników do zapoznania się z tabelą tych plików dostępną pod następującym adresem: https://www.dexeryl.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

 
ARTYKUŁ 11 – ZANIECHANIE ZRZECZENIA SIĘ PRAW I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień regulaminu zostanie uznane za nieważne na skutek zmiany przepisów prawa, regulacji lub orzeczenia sądowego, nie będzie to w żaden sposób wpływać na ważność pozostałych postanowień OWU i konieczność ich przestrzegania. 
Fakt, że jedna ze Stron nie może powołać się na którekolwiek z postanowień OWU, nie oznacza zrzeczenia się przez nią prawa do powoływania się na to samo postanowienie w późniejszym terminie. 
 
ARTYKUŁ 12 – POSTANOWIENIA RÓŻNE

W zakresie, w jakim dane postanowienie regulaminu traci ważność lub zawiera lukę, może zostać zastąpione przez inne postanowienie, najbardziej przypominające je z punktu widzenia wykładni prawnej. 
Użytkownicy oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z treścią regulaminu, a korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z całkowitą i bezwarunkową akceptacją wszystkich jego postanowień. 
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu, a także pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej bądź konta Użytkownika można kierować na adres: contact.pfm@pierre-fabre.com
 
ARTYKUŁ 13 – ZMIANY W REGULAMINIE

PFM może w każdej chwili zmienić niniejszy regulamin. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach. Korzystanie ze strony internetowej po otrzymaniu powiadomienia będzie oznaczać akceptację regulaminu. W takim przypadku obowiązywać będzie regulamin zamieszczony na stronie internetowej w dniu, w którym Użytkownik z niej korzysta. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami w regulaminie, powinien przestać korzystać ze strony internetowej.
W przypadku tłumaczenia niniejszego regulaminu, ważną i obowiązującą dla polskich użytkowników jest wyłącznie polska wersja językowa dokumentu. 

ARTYKUŁ 14 – PRAWO WŁAŚCIWE I ODPOWIEDNIE SĄDY

Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 
Wszelkie spory zaistniałe w związku z niniejszym regulaminem będą przedmiotem mediacji przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych lub arbitrażowych. Jeśli mediacja nie przyniesie rezultatu, spór zostanie wniesiony do właściwego miejscowo sądu powszechnego. 

powrót do góry